Yacht

valkommen-YIMG_20220720_130432DJI_0106Hastholmsvarvet-1916vilstolDSC_1603DSC_1617sovandeY-eskader